SHAFT / EMPTY KRAFT

SHAFT / EMPTY KRAFT

2017年 11月16日発売
全楽曲でベース、ミックスエンジニアで参加

MV
https://youtu.be/mz1bzRuBN4w